Lokal İleri Evre Serviks Kanserinde Radyokemoterapi Sonrası Rezidüel Hastalık

Lokal İleri Evre Serviks Kanserinde Radyokemoterapi Sonrası Rezidüel Hastalık

  • 1- Radyokemoterapi sonrası kontrol ne zaman ve nasıl yapılmalı?
  • 2- Radyokemoterapi sonrası servikste ve lenf notlarındaki rezidü oranı nedir?
  • 3- Radyokemoterapi sonrası rezidüel hastalık için histerektominin yeri nedir?
  • 4- Radyokemoterapi sonrası rezidüel hastalık için kemoterapinin yeri nedir?

Lokal ileri evre serviks kanserli hastalarda laparoskopik extraperitoneal lenfadenektomi ve sonrasında radyokemoterapi veya direkt radyokemoterapi standart tedavi yöntemleridir.

Rezidüel Hastalık Oranları Yüksek

Radyokemoterapi sonrasında servikste rezidüel hastalık oranları yüksektir; literatürde %20-%70 arasında değişen oranlar bildirilmiştir. Hastalığın evresi ilerledikçe rezidüel hastalık kalma olasılığı artmaktadır.

Pelvik lenf nodunda metastaz tespit edilip radyokemoterapiye yönlendirilen ve tedavi bitiminde tamamlayıcı cerrahi ve lenfadenektomi yapılan hastalarda lenf notundaki rezidüel hastalık oranı %16 bildirilmiştir.

Rezidüel Hastalığı Tespit Etme

Sekizinci haftadan itibaren hastalar rezidüel hastalık için değerlendirilebilir. Bu değerlendirme için en ideal yöntem servikal biyopsidir. MRI, PET-CT’nin sensitiviteleri ve spesifiteleri güvenilir değildir. MRI’ın rezidüel hastalık tespitindeki sensitivitesi %70, spesifitesi %30’dur. özellikle <6mm rezidüleri tespit edemezler. Smear ve muayenede rezidüel hastalığı tespit etmekte güvenilir değildir.

Rezidüel Hastalığın Önemi

Rezidüel hastalık olanlarda prognoz kötüdür, OS’ azalır ancak R0 rezeksiyon ve tamamlayıcı cerrahi yapılan hastalarda OS düzelir.

Rezidüel Hastalıkta Kemoterapinin Yeri

Rezidüel hastalıkta kemoterapi OS uzatmakta başarılı değildir ayrıca toksitesi vardır. Uzak nükslerde daha başarılıyken pelvik nükslerde ve daha önce radyokemoterapi almış hastalarda kemoterapinin başarısı düşüktür. Bunun nedenleri radyoterapi almış dokuda ilacın yeterince tümöre ulaşamaması, radyoterapinin daha önceden kemik iliği rezervindeki olumsuz etkileri ve hastalarda renal fonksiyon bozukluğundan kaynaklanabilir.

Bu hasta grubunda salvage kemoterapinin yada tekrar ışınlamanın cerrahiye üstün olduğunu gösteren bir randomize prospektif çalışma yoktur, ilaç toksiteleriyse literatürde ifade edilirken yumuşatılarak bildirilmiştir.

Rezidüel Hastalıkta Salvage Histerektominin Yeri
Salvage histerektomi yapmak OS ve hastalıksız sağ kalımı uzatır. Japon Jinekolojik onkoloji Grubu merkezlerinde yapılan multi-instutional çalışmada rezidüel hastalıkta histerektomi yapılan hastalarda OS 3.8 yıl, kemoterapi alanlardaysa 1.5 yıl olarak bildirilmiştir. Diğer çalışmalarda da rezidüel hastalık için histerektomi yapmanın OS ve hastalıksız sağ kalımı uzattığı bildirilmiştir (yapılmayanlara göre).

Rezidüel hastalıkta tartışmalı olan histerektomi yapıp yapmamak değil, histerektomin hangi tipte radikalitede yapılacağı, laparoskopik yada laparotbmik mi yapılacağıdır çünkü radyoterapi sonrası cerrahi işlemin grade 3-4 toksik morbiditesi %5-10 hatta %20 bildiren yayınlar vardır. Cerrahi ekibin deneyimi bu morbiditeleri azaltmakta önemlidir. Radyokemoterapi sonrası deneyimli cerrahi ekip tarafından bu operasyonlar yapılmalıdır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s